ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.feem-us.nl iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en Feem-Us.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.

Feem-Us kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede.

Artikel 3 Gegevens

U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

Feem-Us garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

Feem-Us zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Feem-Us van uw bestelling. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Feem-Us is accepteerd.

Artikel 5 Levering

De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd tenzij u heeft aangegeven op de website dat u de artikelen zelf wenst op te halen. Dit is alleen mogelijk door een telefonische afspraak te maken of via een mail te sturen.

De leveringstermijn is maximaal 7 dagen nadat de betaling bij ons binnen is. Mits het anders is aangegeven op de website.

U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 7 dagen hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden.

Hiervoor dien je een e-mail of brief aan Feem-Us te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 dagen, na de ontvangst van het product bij Feem-us, aan u geretourneerd.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via Ideal of minitix.

Feem-Us gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Feem-Us blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8 Garanties

Feem-Us garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.

U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Feem-Us binnen 7 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Feem-Us ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.

Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 7 dagen.

Na verloop van de in artikel 8 genoemde garantietermijn is Feem-Us gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten in rekening te brengen.

De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Feem-Us, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien de door Feem-Us geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Feem-Us jegens u beperkt tot het geen in deze algemene voorwaarden onder artikel 8 (garanties) is geregeld.

De aansprakelijkheid van Feem-Us voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

Feem-Us sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Feem-Us, waaronder de website, door een derde.

De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Feem-Us of haar ondergeschikten.

Artikel 10 Risico tijdens het transport

Gedurende het transport van de producten zal Feem-Us het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 11 Afkoelingsperiode

U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Feem-Us zal dan binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Producten uit de sale mogen niet geruild worden.